Общи условия

Стандартни бизнес условия и информация за клиентите

I. Стандартни бизнес условия

§ 1 Основни разпоредби

(1) Следните бизнес условия са приложими за всички договори, които сключвате с нас като доставчик (Rinos Handels GmbH) чрез уебсайта www.rinosbike.eu. Освен ако не е постигнато друго съгласие, включването, при необходимост, на вашите собствени условия е изключено.

(2) „Потребител“ в смисъла на следващите разпоредби е всеки физически лице, което сключва правна сделка, която по своя същност не може да бъде отнесена нито към търговска, нито към самостоятелна професионална дейност. Терминът „търговец“ се отнася до всеки физически лице, юридическо лице или правосубектно общество, което сключва правна сделка в изпълнение на своята/неговата самостоятелна професионална или търговска дейност.

§ 2 Сключване на договора

(1) Предметът на договора е продажбата на продукти.

(2) След като поставите съответния продукт на нашия уебсайт, ще ви предоставим обвързваща оферта за сключване на договор чрез онлайн системата за пазаруване под условията, определени в описанието на продукта.

(3) Договорът за покупка се сключва чрез онлайн системата за пазаруване по следния начин:
Продуктите, предназначени за покупка, се добавят в "пазарската кошница". Можете да изберете пазарската кошница, използвайки съответните бутони на навигационната лента и да правите промени по всяко време.
След достъпване на страницата "Поръчка" и въвеждане на вашите лични данни, както и на условията за плащане и доставка, отново ще ви бъдат показани данните за поръчката като преглед на поръчката.

Ако използвате система за моментално плащане (напр. PayPal/PayPal Express, Amazon Payments, моментален трансфер), като метод на плащане, ще бъдете препратени към страницата за преглед на поръчката в нашия онлайн магазин или към уебсайта на доставчика на системата за моментално плащане.

Ако сте препратени към съответната система за моментално плащане, изберете и/или въведете вашите данни, както е подходящо. Накрая, на уебсайта на доставчика на системата за моментално плащане или след като бъдете пренасочени обратно към нашия онлайн магазин, данните за поръчката ще бъдат показани отново като преглед на поръчката.

Преди да изпратите поръчката, отново имате възможност да прегледате или промените (можете също така да използвате бутона "Назад" на вашия уеб браузър) всяка информация на страницата с обобщението на поръчката или да откажете покупката. Като щракнете върху бутона "Плащане на поръчката със зачитане на задължението за плащане", вие декларирате приемане на поръчката по правен начин, чрез който се сключва договорът за покупка.

(4) Вашите запитвания относно създаването на оферта, които са предадени на нас, не ви задължават. Ние ви предоставяме текстуална и обвързваща оферта (например чрез електронна поща), която можете да приемете в срок от 5 дни.

(5) Изпълнението на поръчката и изпращането на всички детайли, необходими за сключване на договора, се извършва чрез електронна поща, по частично автоматизиран начин. Следователно трябва да се уверите, че електронният адрес, който сте дали на нас, е правилният и че получаването на съответните електронни писма е гарантирано. В частност трябва да се уверите, че съответните електронни писма не са блокирани от спам филтър.

§ 3 Право на задържане, право на собственост

(1) Можете да упражните право на задържане само ако ситуацията във въпроса включва искове, възникнали от същия договорен отношения.

(2) Стоките остават наше собственост до плащане на пълната цена за покупката.

(3) Ако сте търговец, следните условия са също приложими:

a) Ние запазваме правото си на стоките, докато всички искове, възникнали от текущите бизнес отношения, бъдат изцяло погасени. Стоките, обект на правото на собственост, не могат да бъдат обезпечени или прехвърлени като сигурност, преди собствеността на тези стоки да премине.

b) Можете да препродавате стоките в рамките на уредна трансакция. По този начин вие се отказвате от всички искове в размер, равен на размера на сметката, които ви принадлежат в резултат на операцията за препродажба, като ние приемаме този превод. Освен това вие имате право да събирате съответните искове. Въпреки това, ако не изпълните задълженията си по плащане уредно, ние запазваме правото да събираме исковете сами.

c) При ситуация, включваща комбиниране и сляване на стоките, обект на правото на собственост, ние придобиваме съдопритежание на новообразувания предмет. Това съдопритежание съответства на съотношението между стойността на сметката на стоките, обект на правото на собственост, и другите обработени стоки в момента на обработване.

d) Ако направите такова искане, ние сме задължени да освободим обезпечението, което ни се полага, доколкото реализируемата стойност на нашите обезпечения превишава исковете, които трябва да се обезпечат, с повече от 10%. Ние сме отговорни за избора на освобождаваните обезпечения.

§ 4 Гаранция

(1) Приложими са законните права за гаранция.

(2) Като потребител, вие сте молени да проверите продукта незабавно за пълнота, видими дефекти и транспортни щети веднага след доставката и незабавно да изразите вашите оплаквания към нас и към фирмата за доставка в писмена форма. Дори и да не се придържате към това искане, то няма да окаже влияние върху вашите законни права на гаранция.

(3) Доколкото сте търговец, следната разлика се прилага за посочените по-горе гаранционни разпоредби:

a) Счита се, че предоставените от нас данни и продуктовото описание, предоставено от производителя, са единствените неща, които представляват свойствата и състоянието на съответния продукт. Други реклами, бележки и изявления, издадени от производителя, не се считат за представителни за свойствата и състоянието на съответния продукт.

b) Ако стоките се окажат с дефекти, ние запазваме правото да ги поправим или да доставим заместващи. Ако дефектът не бъде отстранен, вие можете да изискате намаление на цената или да се откажете от договора по ваше усмотрение. Поправката на дефекта се прилага след провален втори опит, освен ако обстоятелствата не доказват друго, по-специално поради характера на обекта и/или дефекта или други условия. При ремонта ние не трябва да поемаме допълнителните разходи, които възникват от прехвърлянето на артикула на място, различно от мястото на изпълнението, доколкото прехвърлянето не отговаря на предназначението на артикула.

c) Срокът на гаранцията е една година след доставката на продукта. Намаляването на времевия лимит не се прилага:

- за щетите, които можем с умисъл да отнесем поради нараняване на живота, тялото или здравето и за други щети, причинени от умишлено неправомерно действие или грубо небрежност;
- доколкото умислено сме скривали дефекта или приели гаранция за качеството на стоките;
- за стоките, които се използват за изграждане в съответствие с инструкциите за нормална употреба и чиито дефекти са причинени от това;
- за законните права за обратно връщане, които имате спрямо нас във връзка с гаранционните права.

§ 5 Избор на право, място за изпълнение, юрисдикция

(1) Прилага се германското право. Този избор на право се прилага само за клиентите, ако не довежда до оттегляне на защитата, гарантирана от задължителните разпоредби на закона на страната, в която се намира обичайното място на пребиваване на съответния клиент (принципът на изваждане от съмнение).

(2) Ако не сте потребител, а търговец, юридическо лице под публично право или институционален фонд, управляван от публично право, нашето местоживеене е мястото на юрисдикция, както и мястото на изпълнение за всички услуги, които произтичат от бизнес отношенията, които имаме с вас. Същото условие важи и за ситуации, в които не сте свързани с общо място на юрисдикция в Германия или ЕС, както и за ситуации, в които местоживеенето или обичайното място на пребиваване не са известни в момента на започване на производството. Това няма значение за възможността да се обадите на съдилището, свързано с друго място на юрисдикция.

(3) Положенията на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки изрично не се прилагат.

II. Информация за клиента

1. Идентичност на продавача

Rinos Handels GmbH
Goethestr 11E
15234 Франкфурт (Одер)
Германия
Телефон: +491633703902
E-Mail: info@rinosbike.eu


Алтернативно регулиране на споровете:
Европейската комисия предоставя платформа за външноразпоредително разрешаване на спорове (Платформа за ОРС), която може да бъде видяна на https://ec.europa.eu/odr.

2. Информация относно сключването на договора

Техническите стъпки, свързани със сключването на договора, самото сключване на договора и възможностите за корекция са основно в съответствие с раздела "Сключване на договора" на нашите общи бизнес условия (част I.).

3. Договорни езици

Договорите могат да бъдат сключени на български, английски, немски, френски, испански и италиански език.

4. Данни за транспортни разходи

Съответните транспортни разходи се вземат предвид при отделна информация по транспорта.

5. Плащане

В рамките на нашия онлайн магазин можете да избирате между различни начини на плащане:

- предплащане по банков път
- плащане с кредитна карта
- плащане с PayPal6. Срок на доставка

Общият срок на доставка се определя към няколко дни и е валиден за доставки до Германия. При доставки в други държави срокът на доставка може да се увеличи.

7. Основания за връщане

Общи условия на оттегляне са валидни. Вижте раздел "Оттегляне" на общите бизнес условия (част I.).

8. Съхранение на договорните текстове

Договорните текстове се съхраняват от нас след сключването на договора. Изпращаме ви данните за поръчката, както и общите бизнес условия в писмена форма. Поради съображения за сигурност, данните вече не са достъпни онлайн.

9. Защита на данните

Защитата на вашите данни е важна за нас. Затова ние ги обработваме на основата на законовите разпоредби. Възможно е да получите информация относно обработката на вашите данни, практиката за съхранение на данни и вашите права по отношение на вашия електронен адрес.

10. Извънсъдебно решение на спорове

Ние сме готови да участваме в извънсъдебни процедури за решаване на спорове пред потребителски арбитражни съвети.Дата: 25.10.2023